Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków z dnia 2 marca 2011 r.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.
Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Dużych i Małych „Cztery Łapy” zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.

§ 2.
Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, zaś siedziba władz mieści się w Jastrzębiu Zdroju.

§ 3.
Stowarzyszenie ma prawo posiadania i używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4.
Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności.

§ 5.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§6.
1. Ochrona zwierząt, niesienie pomocy zwierzętom szczególnie jej potrzebującym.

- przebywającym w schroniskach dla bezdomnych zwierząt, a w szczególności zaś w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Jastrzębiu Zdroju;

- pozostających czyjąś własnością lecz traktowanych w sposób niehumanitarny;

- wolno żyjącym, chorym oraz potrzebującym pomocy.

2. Uświadamianie lokalnych społeczności o prawach zwierząt, propagowanie odpowiedzialności za byt zwierząt udomowionych (zwłaszcza psów i kotów), przeciwdziałanie wszelkim formom okrucieństwa wobec zwierząt.

3. Działanie na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego także na rzecz ochrony środowiska.

§ 7.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Ochronę zwierząt, niesienie pomocy zwierzętom przebywającym w schroniskach, bezdomnym i źle traktowanym poprzez:

a. Poprawę warunków bytowania zwierząt przebywających w schroniskach we współpracy z właścicielami, zarządcami tych placówek.

b. Leczenie i rehabilitację chorych zwierząt bezdomnych, przebywających w schroniskach lub u tymczasowych opiekunów, wspieranie akcji adopcji w społeczności mieszkańców miasta i w szeregach członków stowarzyszenia.

c. Działania promujące adopcję zwierząt, wspomaganie schronisk w prowadzeniu akcji adopcji.

d. Działania zmierzające do regulacji populacji bezdomnych zwierząt, poprzez akcje sterylizacji.

e. Organizowanie i nadzór nad tymczasowymi schroniskami/ przytuliskami, gdzie czasowo umieszczane będą zwierzęta potrzebujące natychmiastowej pomocy.

f. Wspieranie osób prywatnych opiekujących się zwierzętami, organizowanie zbiórek na rzecz zwierząt w potrzebie, pozyskiwanie sponsorów dla tego typu działań.

g. Tworzenie i prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt domowych we własnym zakresie w formie zlecenia.

h. Tworzenie i prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt gospodarskich we własnym zakresie w formie zlecenia.

i. Wspieranie wszelkich działań mających na celu pomoc bezdomnym zwierzętom.

2. Uświadamianie lokalnych społeczności o prawach zwierząt, propagowanie odpowiedzialności za byt zwierząt udomowionych (zwłaszcza psów i kotów) oraz przeciwdziałanie wszelkim formom okrucieństwa wobec zwierząt poprzez:

a. Prowadzenie działalności wydawniczej dotyczącej praw zwierząt;

b. Współpracę z innymi organizacjami (zwłaszcza oświatowo- wychowawczymi, kulturalnymi, samorządowymi)
w zakresie propagowania praw zwierząt;

c. Prowadzenie kontroli (we współpracy z TOZ i innymi uprawnionymi instytucjami/ organami) i zgłaszanie do TOZ, straży miejskiej i innych uprawnionych organów przypadków złego traktowania zwierząt w schroniskach, przytuliskach i azylach oraz przez właścicieli zwierząt;

d. Wspieranie i współpraca z TOZ lub inną uprawnioną instytucją/ organem w zakresie odbierania właścicielom zwierząt źle traktowanych, zwłaszcza, jeśli są chore i potrzebują natychmiastowej pomocy;

e. Inne działania mające na celu pomoc uprawnionym instytucjom w egzekwowaniu ustawy o ochronie zwierząt.

f. Resocjalizacja młodzieży oraz kształtowanie właściwego stosunku dzieci i młodzieży do zwierząt poprzez pracę i opiekę nad zwierzętami w schroniskach;

g. Promocję i organizację wolontariatu.

3. Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz na rzecz ochrony środowiska poprzez:

a. Prowadzenie działalności edukacyjnej dotyczącej praw zwierząt, w tym w szczególności organizowanie, współorganizowanie lub finansowanie konferencji, seminariów oraz imprez i akcji informacyjnych oraz promocyjnych mających na celu popularyzowanie idei ochrony środowiska;

b. Współpracę z innymi organizacjami (państwowymi, samorządowymi i prywatnymi), które mają na celu ochronę środowiska naturalnego i ochronę zwierząt;

c. Współpracę i osobami publicznymi oraz instytucjami (w kraju i za granicą), które stawiają sobie podobne cele działania;

d. Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w sprawach, które leżą
w zakresie zainteresowania Stowarzyszenia,

e. Prowadzenie akcji propagandowych na rzecz ochrony zwierząt oraz ochrony ich środowiska za pośrednictwem prasy, radia, telewizji oraz wszelkich wydawnictw.

§ 7a.
Dla realizacji powyższych celów Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego w formie odpłatnej
i nieodpłatnej, której przedmiotem jest:

1. Działalność odpłatna:

a. 01.62.Z - działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich;

b. 75.00.Z – działalność weterynaryjna.

c. 82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

d. 85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

e. 94.99.Z - działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych

f. 96.09.Z - pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;

2. Działalność nieodpłatna:

a. 01.62.Z - działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich;

b. 75.00.Z - działalność weterynaryjna;

c. 58.19.Z - pozostała działalność wydawnicza.

d. 82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

e. 85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

f. 88.99.Z - pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowana;

g. 90.01.Z - działalność związana z wystawianiem przedstawianiem artystycznych;

h. 91.04.Z - działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody;

i. 94.99.Z - działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych;

j. 96.09.Z - pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8.
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

3. Członkami Stowarzyszenia mogą być małoletni w wieku od 16 do 18 lat, korzystając z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu Stowarzyszenia większość stanowić muszą osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

4. Członkami Stowarzyszenia mogą być małoletni w wieku 14 do 16 lat życia za zgodą przedstawicieli ustawowych, bez prawa głosowania na Walnych Zebraniach Członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego

§ 9.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. członków zwyczajnych,

2. członków wspierających,

3. członków honorowych.

§10.
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna nie pozbawiona praw publicznych.

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz wydatną lub stałą pomoc finansową lub rzeczową. osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

3. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla realizacji celów Stowarzyszenia.

4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji, w terminie 1 miesiąca od dnia jej złożenia. Członek wspierający wskaże w deklaracji pomoc jaką zobowiązuje się świadczyć na rzecz Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje Zarząd na wniosek 5 członków zwyczajnych.

§ 11.
1. Członek zwyczajny ma prawo do:

a. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

b. zgłaszania opinii pod adresem władz Stowarzyszenia,

c. zaskarżania do walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków,

d. udziału w zebraniach organizowanych przez Stowarzyszenie,

e. występowania do wszystkich władz Stowarzyszenia z wnioskami i skargami oraz inicjatywa uchwałodawczą.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

2. brania czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia,

3. regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, w wysokości określonej uchwałą Zarządu,

4. czynnego popierania celów stowarzyszenia.

§ 12.
1. Członek wspierający ma prawa określone w § 11 ust. 1 pkt 2,4 i 5.

2. Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym- w statutowych władzach Stowarzyszenia.

3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.

§ 13.
1. Członek honorowy ma prawa określone w § 11 ust. 1 pkt 2, 4 i 5.

2. Członek honorowy ma obowiązki określone w § 11 ust. 2 pkt 1 i 4 (nie ma obowiązku płacenia składek).

§ 14.
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia,

b. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

c. wykluczenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający 6 miesięcy, rażącego naruszenia postanowień statutu, regulaminów bądź uchwał Stowarzyszenia albo prowadzenia działalności sprzecznej z celami Stowarzyszenia.

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 orzeka Zarząd w formie uchwały, podając przyczyny dokonuje wykluczenia.

3. Osoba wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie powinno być złożone do zarządu i rozpatrzone w czasie najbliższego Walnego Zebrania. Decyzja walnego Zebrania jest ostateczna.

4. Dla osób, którym odmówiono prawa członkostwa, stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3.

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

§ 15.
Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna.

§ 16.
1. Zarząd i Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia powoływane są i odwoływane przez Walne Zebranie Członków, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Kandydat, który otrzyma największą ilość głosów pełni funkcję odpowiednio: Prezesa Zarządu oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Kadencja Zarządu wynosi 4 lata od daty powzięcia uchwały o powołaniu. Kadencja Komisji Rewizyjnej wynosi 4 lata od daty powzięcia uchwały o powołaniu.

2. Walne Zebranie Członków może odwołać w każdym czasie Zarząd w całym składzie jak również poszczególnych członków tych organów. Mandat odwołanego członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa z dniem wyboru nowego składu (w razie odwołania całego składu) lub nowego członka (w razie odwołania członka) Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

§ 17.
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nie obsadzone stanowisko.

Walne Zebranie Członków

§ 18.
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym- członkowie zwyczajni,

b) z głosem doradczym- członkowie wspierający, honorowi oraz goście zaproszeni przez Zarząd.

§ 19.
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 30 września.

3. Obradami Walnego zebrania Członków kieruje Przewodniczący.

4. Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany jest w głosowaniu tajnym, zwykłą większością obecnych członków z pośród spośród członków Stowarzyszenia

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w uzasadnionych przypadkach:

a. Zarząd,

b. Komisja Rewizyjna w przypadkach określonych w § 24 ust. 3 i 4,

c. Zarząd na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

6. O miejscu, terminie i porządkowi obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania, listem poleconym bądź pocztą elektroniczną na wskazany przez członka adres.

7. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do uczestnictwa w Zebraniu z głosem decydującym

8. Członkowie mogą uczestniczyć i głosować podczas Walnego Zebrania Członków przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie.

9: Jeśli Walne Zebranie Członków, z braku kworum, nie dojdzie do skutku w pierwszym terminie, zebranie odbędzie się tego samego dnia o pół godziny później w drugim terminie bez względu na liczbę członków.

§ 20.
Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

1. uchwalenie statutu i jego zmiana,

2. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,

3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, udzielanie absolutorium władzom Stowarzyszenia.

4. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu o wykluczeniu i wykreśleniu członka Stowarzyszenia,

5. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu majątku,

6. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

7. podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania zobowiązań majątkowych przez Stowarzyszenie,

8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania nowych członków,

9. uchwalanie wysokości składek członkowskich,

10. wszelkie sprawy nie zastrzeżone do właściwości innych władz Stowarzyszenia,

12. zatwierdzanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej.

Zarząd Stowarzyszenia

§ 21.
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

2. Zarząd składa się z 2 do 4 członków, w tym Prezesa.

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykła większością głosów przy obecności przynajmniej połowy liczby członków. W wypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos prezesa.

4. Do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych uprawnieni są łącznie dwaj członkowie Zarządu. Oświadczenia składane wobec Stowarzyszenie oraz doręczenia pism mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu.

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż dwa 2 razy w roku, na wniosek prezesa lub dwóch członków Zarządu.

§ 21 a :
Członkami Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 22.
Do zakresu działania Zarządu należy:

1. kierowanie działalnością Stowarzyszenia w oparciu o statut,

2. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

3. sprawowanie nadzoru nad majątkiem Stowarzyszenia,

4. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego,

5. zawieranie umów lub upoważnianie do ich zawierania,

6. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

7. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

Komisja Rewizyjna

§ 23.
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 1 do 3 członków, w tym Przewodniczącego.

3. Jeśli ktoś z członków Komisji Rewizyjnej ustąpi w czasie trwania kadencji, Komisja może dokooptować na to miejsce nowego członka – nie więcej niż jedną osobę w czasie trwania kadencji.

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów.

§ 24.
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,

2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej kontroli,

3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

4. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,

5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,

6. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 25.
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Rozdział V

Majątek i fundusze

§ 26.
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 27.
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a. składki członkowskie,

b. darowizny, zapisy i spadki,

c. dochody z ofiarności publicznej i zbiórek publicznych,

d. dochody z działalności własnej Stowarzyszenia,

e. dotacje, kontrakty, granty, środki z funduszów publicznych,

f. dochody z majątku Stowarzyszenia,

2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki wg zasad określonych przez Zarząd w ciągu dwóch tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Wysokość składek określa Walne Zebranie Członków.

3. Cały dochód Stowarzyszenie przeznaczony jest na działalność statutową.

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 27a
Zabrania się:

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

2. Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.

4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 28.
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów wszystkich członków zwyczajnych posiadających czynne prawo wyborcze.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r, Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989r. Nr 20 poz, 104 z późniejszymi zmianami).


1. Statut uchwalony przez założycieli Stowarzyszenia w dniu 14 czerwca 2007, Uchwała nr 001/2007,

2. Jednolity tekst statutu przyjęty na Walnym Zebraniu Członków w dniu 2 października 2008r, Uchwała nr 6/2008.

3. Jednolity tekst statutu przyjęty na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków w dniu 4 kwietnia 2009 r., Uchwała Nr 1./2009

4. Jednolity tekst statutu przyjęty na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków w dniu 2 marca 2011 r. Uchwała Nr 1/2011